Aktomhetsvurdering 2023

Arbeidskraft Valdres AS er et bemanningsbyrå med hovedtyngde på utleie av elektrikere, rørlegger og snekkere til byggebransjen.

Virksomheten er lokalisert med hovedkontor på Fagernes i Valdres, men har ansatte fordelt over store deler av landet med unntak av forbudssonen i Oslo, Viken og gamle Vestfold.

Vi har, på grunn av det innførte innleieforbudet hatt et solid omsetningsfall, men forsøker å dreie noe av forretningsvirksomheten i retning logistikktjenester for byggebransjen.

Majoriteten av våre leverandører som har blitt aktsomhetsvurdert er innenfor segmentet finans, drivstoff, utleie av losji, arbeidstøy og verktøy. Vi har et veldig begrenset antall leverandører på tross av vår størrelse.

Det er ledelsen i virksomheten som har ansvaret for gjennomføring av aktsomhetsvurderingen, men selve gjennomføringen er outsourcet til House of Control.

Arbeidskraft Valdres foretok sin aktsomhetsvurdering for 2023 våren 2024.

I henhold til lovens krav om forholdsmessighet og at vurderingen skal gjøres i forhold til virksomhetens størrelse har vi valgt å avgrense vår undersøkelse til de største, aktuelle leverandørene i forhold til omsetningsstørrelse.

Vi har lagt følgende kriterier til grunn:

  1. Menneskerettigheter
  2. Sysselsetting
  3. Miljø og klima
  4. Anti-korrupsjon

Vi har gjennom vår vurdering ikke avdekket noen risiko for brudd på menneskerettigheter og gode arbeidsforhold hos våre leverandører. Ei heller har vi funnet noe som tyder på at våre leverandører ikke i varetar sitt ansvar i forhold til miljøet samt at de har klare retningslinjer i forhold til korrupsjon.

Selv om det ikke er avdekket slike brudd, søker vi allikevel å følge opp våre leverandører på fast basis samt å vurdere nye leverandører ved inngåelse av nye avtaler.

Fagernes 28.6.2024

William Holden                                                                                                               Lars Moe Westgård

Styrets leder                                                                                                                    Daglig leder