Retningslinjer og rutiner

Arbeidskraft Valdres AS sin overordnede visjon for virksomheten er en bedre fremtid der vi som selskap bidrar til å skape et samfunn der folk kan leve og utvikle seg.

I Arbeidskraft Valdres AS mener vi at det er en direkte sammenheng mellom ansvarlig atferd som arbeidsgiver på den ene siden og økonomisk fremgang på den andre. Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er en grunnleggende del av selskapets verdisystem. Derfor er det også svært viktig for oss å følge lover og regler i vår forretningsvirksomhet.

Muligheten til å opprettholde og videreutvikle gode forretningsforhold skyldes i stor grad et felles engasjement for forretningsvirksomhet og samfunnsansvar. Disse etiske retningslinjene for forretningspartnerne våre setter Arbeidskraft Valdres AS sine standarder og forventninger innen viktige områder for samfunnsansvar, og vi ønsker at vårt engasjement også skal gjenspeiles i relasjonene vi har med våre forretningspartnere.

Målet er å samarbeide med forretningspartnerne i våre felles forretningsforbindelser for å sikre at kravene våre oppfylles, og vi forventer at alle våre forretningspartnere deler vårt engasjement for ansvarsfull og etisk atferd i forretningslivet.

Arbeidskraft Valdres AS sine etiske retningslinjer for våre samarbeidspartnere bygger på våre interne etiske retningslinjer, der vi stadfester at vi skal drive virksomheten i henhold til prinsippene for internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsstyring.

Med «samarbeidspartnerne til Arbeidskraft Valdres AS» menes i disse etiske retningslinjene alle tredjeparter som opptrer for, på vegne av eller sammen med Arbeidskraft Valdres AS . Disse partene omfatter blant annet leverandører, prosjektpartnere og underleverandører.

Arbeidskraft Valdres AS bruker «House of control» sitt verktøy for å følge opp forretningspartnernes overholdelse av de etiske retningslinjene.

Opplysninger om aktsomhetsvurderinger og tiltak

Konsernet har gjennom sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket vesentlig forhold som tilsier at virksomheten i Norge er berørt i særlig negativ grad.

De negative konsekvensene er adressert ved å utvikle «etiske retningslinjer for våre forretningspartnere», som det forventes at alle forretningspartnere skal følge. Disse retningslinjene går på forhold som:

Menneskerettigheter

Våre forretningspartnere støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet til våre forretningspartnere – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Våre forretningspartnere har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler.

Seksuell trakassering

Våre arbeidspartnere tolererer ikke seksuell trakassering på arbeidsplassen. Seksuell trakassering refererer til atferd av seksuell art som krenker en ansatt eller søker. Dette kan omfatte uønsket fysisk berøring og kontakt, uønskede tilnærminger, nedsettende kommentarer om kjønnet en person tilhører, kommentarer om utseende, uønskede blikk og pornografiske bilder. Det er den som utsettes for trakassering som avgjør om atferden er uønsket eller ikke.

Arbeidsforhold

Våre forretningspartnere tolererer ikke tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel. Våre forretningspartnere tolererer ikke barnearbeid slik defineres i ILO-konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.